Specyfikacje Funkcjonalne i Techniczne


Tworzenie dokumentacji projektowej to efekt dokładnego, przemyślanego planowania architektury informacji, struktury oraz funkcjonalności przyszłego projektu. Dokumentacja projektowa przedstawia  prototyp, zalecenia programistyczne oraz spójną koncepcję przyszłego portalu, sklepu lub aplikacji internetowej czy mobilnej. Proponowane są konkretne rozwiązania oraz dokładne instrukcje dla programistów wskazujące elementy kluczowe dla przyszłych użytkowników systemu.

TC Software świadczy dla swoich Partnerów usługi w zakresie


Specyfikacji funkcjonalnej – Dokumentacja (specyfikacja) wymagań funkcjonalnych jest jednym z kluczowych produktów projektu IT, od której w dużej mierze zależy jakość produktu powstałego podczas implementacji oraz możliwości testowe takiego produktu. Nieprecyzyjna, niespójna, niekompletna czy wręcz błędna specyfikacja funkcjonalna w dalszej kolejności skutkuje błędami w kodzie aplikacji, wynikającymi z luk w analizie, niezrozumieniu wymagań przez programistów, nadinterpretacji, etc. Większości tych problemów można uniknąć, jeżeli przyjmie się pewne dobre praktyki tworzenia specyfikacji i wyeliminuje najczęściej powtarzające się błędy.

Specyfikacji technicznej – Dokumentacja (specyfikacja) wymagań technicznych jest dokumentem zawierającym szczegółowy opis technologii, modułów oraz innych elementów składających się na produkt końcowy . Specyfikacja techniczna jest oficjalną instrukcją dla zespołu programistów. Jej brak prowadzi do powstawania aplikacji niespójnych, niezgodnych ze standardami oraz do wzrostu kosztu całego projektu.

ROZPOCZNIJ Z NAMI PROJEKT
    Adam Dziedzic
    Chief Executive Officer
    tel. +48 22 89 00 100
    sales@tcsoftware.pl